ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

 

Személyes adatainak védelme a elsődleges és legfontosabb feladata a webshopcompany.hu weblap tulajdonosának, a WebshopCompany Kft-nek.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A WebshopCompany-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A WebshopCompany-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A WebshopCompany-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Ön, mint Felhasználó, a webshopcompany.hu weblap (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

A WebshopCompany Kft, mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője (a továbbiakban: „Üzemeltető”) célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal szolgáljon az internetes megjelenés, weboldalkészítés és webáruházkészítés iránt érdeklődőknek.

Az Üzemeltető a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi az alábbiak szerint:

1) A kezelt adatok köre

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, adatfelhasználáshoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, akkor ezen adatokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább a Felhasználó adatait a hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Az ilyen adattovábbításból, illetve az ebből származó következmények miatt az Üzemeltető nem tehető felelőssé.

Az Üzemeltető biztonsági okokból ellenőrizheti az e-mailek tartalmát, és ezt a külső Felhasználók is tudomásul veszik, amennyiben az Üzemetető részére e-mailt küldenek.

A Felhasználó a weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az Üzemeltetővel, melyhez személyes adatai megadása is szükséges:  a neve,  email címe, telefonszáma, weboldalának címe(nem kötelező adat) stb. Ezen személyes adatokat az Üzemeltető a kapcsolatfelvétellel összefüggésben kezeli.

 2. Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a WebshopCompany Kft. jogosult.

WebshopCompany Kft. adatai:

Cégnév: WebshopCompany Kft.
Székhely: 1054, Budapest Szabadság tér 7
Képviseli: Filipcsin Ilona ügyvezető
E-mail: ilona@webshopcompany.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-299294
Adószám: 25971293-2-41

3. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó – fentiek szerinti – önkéntes adatszolgáltatása. A hozzájárulást a Felhasználó a weboldal használatával, kapcsolatfelvételi úrlap kitöltésével,  a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a kapcsolatfelvétellel összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználóval a kapcsolatot felveszi, esetlegesen  részére ajánlatát elkészít és annak érvényességi ideje le nem jár. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait ezt követően nem kezeli tovább, kivéve ha ehhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

5. Az adatkezelés célja, terjedelme

Az adatkezelés célja a weboldal működtetése, valamint, hogy az Üzemeltető hasznos információkat biztosítson a Felhasználó részére. Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az ezen elveknek megfelelő adatkezelés során keletkező információkat az Üzemeltető szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli..

Az Üzemeltető semmilyen formában nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó adatokat, és nem vállal kiküldést harmadik személyek számára vagy nevében. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Üzemeltető munkatársai és rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat – előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

6. A Felhasználó jogai, jogorvoslat

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tájékoztatást ad

  • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az Üzemeltető nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Üzemeltető vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha

  • az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Üzemeltető – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben a Felhasználó a jogainak megsértését észleli, módjában áll bírósághoz fordulni. Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltetőnek a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

7. Irányadó jog

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

 

Keressen bennünket!

9 + 8 =

Private Label Product   by WEBSHOPCOMPANY Ltd.

Cím

WEBSHOPCOMPANY Ltd.

Address: 1 Northumberland Avenue
Trafalgar Square Strand London WC2N 5BW